Menu

Obec Margecany
Margecany

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – Líniová stavba „DF O2_OPTICKÉ PRIPOJENIE GLMAR A GL_MRG“

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 784/2021/ÚK-VV     

V Margecanoch, 11.11.2021

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

v e r e j n o u     v y h l á š k o u.

Obec Margecany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 03. 11. 2021 podala spoločnosť – Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, na tunajšom stavebnom úrade návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „DF O2_Optické pripojenie GLMAR a GL_MRG“, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Margecany tak, ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Predmetná stavba má líniový charakter. Jedná sa o rozvojovú investičnú výstavbu v rámci ktorej bude vybudovaná optická telekomunikačná prípojka pre existujúcu ZS VEKS, O2 Slovakia, s.r.o. – „DF O2 optické pripojenie GLMAR A GL_MRG, Margecany. Optická telekomunikačná prípojka pre existujúcu ZS VEKS, O2 Slovakia, s.r.o. – “ DF O2 optické pripojenie GLMAR A GL_MRG „, bude realizovaná v intraviláne mesta Margecany.

Od spojky 2DOS02 na OK:1328:DOK2 Margecany – Prešov prifúknuť do HDPE k OK:0079:DOK Margecany – Prešov 3xMT 1×10/8 mtr až po miesto odbočenia z hlavnej trasy exist. OK (nová MDS) v dĺžke cca 595m).- prepojenie medzi trasami OK:1328:DOK2 Margecany – Pre-šov a OK:0079:DOK Margecany – Prešov v mieste exist. 2DOS02 realizovať s DB 4×12/8 od miesta novej MDS až po novú 2DOS02′ vybu-dovať v novom výkope 4×12/8 mtr v dĺžke cca 1560 m. Od novej 2DOS02′ po pripájane sity GLMAR (O2) a GL_MRG (ST) vybudovanou DB 4×12/8. V existujúcej 2DOS02 prepojiť navzájom mtr č. 1-3 zo zväzku 4×12/8 mtr s mtr č. 1-3 z prifukovaného zväzku 3×10/8 mtr- v novej MDS prepojiť mtr č.1 z prifukovaného zväzku 3×10/8 mtr s mtr č.1 zo zväzku 4×12/8.

Do pripraveného prepojenia mtr č.1 zafúknuť v úseku 2DOS02 – 2DOS02′ 12 vl. OMK v dĺžke cca 2230 m.- v úseku 2DOS02′ – GLMAR (O2) zafúknuť 12 vl. OMK v dĺžke cca 30 m- v úseku 2DOS02′ – GL_MRG (ST) zafúknuť 12 vl. OMKv dĺžke cca 45 m.

ukončenie 12 vl. OMK na site GLMAR (O2) (outdoor kabinet) realizovať celým profilom na 19’‘ ODFe konektormi E2000.- ukončenie 12 vl. OMK na site GL_MRG (ST) (kontajner) realizovať celým profilom na 19’‘ ODFe konektormi E2000.

Do podkladov rozhodnutia a do projektovej dokumentácia stavby je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Margecanoch, číslo dverí 210.      

Svoje námietky a pripomienky k predmetu konania môžu uplatniť účastníci konania najneskôr pri ústnom pojednávaní, ktoré sa bude konať dňa

8. 12. 2021 (streda) o 10:00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Margecanoch, inak sa na ne neprihliadne.

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia umiestnenia a trasy stavby.

Príloha:

Verejná vyhláška (143.65 kB)

Oznámenie o začatí územného konania (133.97 kB)

TRASA_N1_Margecany (139.17 kB)

TRASA_N2_Margecany (107.09 kB)

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

 Vyvesené dňa:  12. 11. 2021

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

17.8.2022 13:21

Aktuálna teplota:

25.6 °C

Vlhkosť:

60 %

Rosný bod:

17.2 °C