Menu

Obec Margecany
Margecany

Oznámenie VV o stavebnom povolení "OBNOVA BYTOVÉHO DOMU Ulica Školská 5,7, Margecany"

                                                             OBEC MARGECANY

                                                                 stavebný úrad

Číslo: 441/2022/SP-VV                                                    V Margecanoch dňa 08.08.2022

 

O Z N Á M E N I E

 

o stavebnom povolení podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

 

verejnou vyhláškou.

 

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

 

o z n a m u j e

 

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 08.08.2022 bolo vydané stavebné povolenie č. 441/2022/SP-Jak vo veci Vlastníci bytov a NP bytového domu súp. č. 138, Školská 5,7,  Margecany zastúpení na základe Zmluvy o výkone správy – Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves – žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „OBNOVA BYTOVÉHO DOMU Ulica Školská 5,7, Margecany“  na pozemku parc. CKN č. 361, zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

 

P O U Č E N I E :

    Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia a to prostredníctvom obce Margecany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ak účastník konania pred právoplatnosťou rozhodnutia vyčerpal všetky predchádzajúce opravné  prostriedky. Deň doručenia je pri doručení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

 

 

 

 

         Ing. Igor Petrik

                                                                                                   starosta obce

 

Príloha verejnej vyhlášky:

Stavebné povolenie č. 441/2022/SP-Jak zo dňa 08.08.2022

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a spôsobom miestne obvyklým.

 

Príloha:

Rozhodnutie.doc (68.5 kB)

Dátum zvesenia: 26. 8. 2022 Zodpovedá: Ing. Martin Jakubišin

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

5.10.2022 23:17

Aktuálna teplota:

10.4 °C

Vlhkosť:

84 %

Rosný bod:

7.8 °C