Menu

Obec Margecany
Margecany

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Margecany, 10. 3. 2023

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec Margecany plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

 

Predmet nájmu:

Pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 1 v kat. území Margecany a to:

  • časť parcely reg. C KN č. 217/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 132 m2
  • časť parcely reg. C KN č. 216/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, kat. územie Margecany. 

Nájomca: Karmen – veľkoobchod potravín s.r.o., Strojnícka 15, 080 01 Prešov, IČO: 36 447 269

Účel nájmu: Revitalizácia verejného priestranstva pre potreby zákazníkov pozostávajúca z výsadby okrasnej zelene, mlatového chodníka, mobiliáru a digitálneho informačného panelu.

Doba prenájmu: Od 28. 3. 2023 – na dobu neurčitú.

Cena nájmu: Je stanovená s prihliadnutím na navrhovaný účel nájmu vo výške 3 €/m2/rok s možnou ročnou valorizáciou v závislosti od inflácie.

Dôvody hodné osobitného zreteľa:

  • priľahlosť pozemku k pozemku vo vlastníctve žiadateľa,
  • občianska vybavenosť bude okrem zákazníkov nájomcu slúžiť aj pre občanov obce a jej návštevníkov zo širokého okolia.

Osobitné podmienky:

Nájomca bude povinný na vlastné náklady zrealizovať terénne, vegetačné a stavebné úpravy na základe projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečí nájomca a odsúhlasí obec, a to najneskôr do kolaudácie stavby obchodného centra nájomcu. Pri projektovom návrhu prednostne zabezpečiť ochranu jestvujúcej zelene (stromov), teda prispôsobiť stavebné riešenie jestvujúcej zeleni.

Súčasťou nájomnej zmluvy budú vecné bremená v prospech prenajímateľa v rozsahu:

  • právo prístupu verejnosti na predmet prenájmu,
  • právo prístupu vlastníkov existujúcich inžinierskych sietí.

V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení prenájmu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa rozhoduje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

   Ing. Igor Petrik

    starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce: 10. 3. 2023

Vypracoval: Ing. Jozef Magda

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa (211.21 kB)

Dátum zvesenia: 28. 3. 2023 Zodpovedá: Ing. Jozef Magda

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7
1
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

3.12.2023 21:49

Aktuálna teplota:

-6.2 °C

Vlhkosť:

77.7 %

Rosný bod:

-9.4 °C