Menu

Obec Margecany
Margecany

ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Margecany zverejňuje zámer prevodu svojho nehnuteľného majetku v k. ú. Margecany uvedeného na liste vlastníctva č. 1 postupom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech firmy SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, Krompachy, IČO: 47426136, nakoľko súčasťou jedinej predloženej ponuky uchádzača k zverejnenému zámeru predaja majetku č. 1/2022 je aj nepeňažné plnenie a to ponukou nehnuteľností v k. ú. Margecany uvedených v znaleckom posudku č. 5/2022, čiže výsledným zmluvným vzťahom bude zámenná zmluva.  

Súpis nehnuteľného majetku obce, ktorý má byť predmetom prevodu:

  • stavba - budova technickej vybavenosti s. č. 129 na pozemku registra C KN parcelné číslo 128/1 s príslušenstvom,
  • pozemok – parcela registra C KN číslo 128/1 o výmere 250 m2, zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok – parcela registra C KN číslo 128/11 o výmere 394 m2, zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok registra C KN parcelné číslo 128/12 o výmere 58 m2, zastavané plochy a nádvoria.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Záujem obce o budúce využitie nebytových priestorov pre potreby Súkromnej základnej umeleckej školy deklarovaný zo strany uchádzača – firma SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, Krompachy, IČO: 47426136. Obec má zároveň záujem o nadobudnutie do vlastníctva nehnuteľného majetku ponúknutého uchádzačom – a to pozemkov – parcela registra C KN č. 2373/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 718 m2 a  parcela registra C KN č. 2374/3, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 502 m2 ako bola odčlenená geometrickým plánom č. 34605045-61/2022 a to za cenu 16,40 €/m2, teda za cenu nižšiu ako uvedenú v znaleckom posudku č. 5/2022 zo dňa 21.8.2022. Finančný doplatok zo strany uchádzača bude vo výške 10 000 €.  

Zámer a spôsob odpredaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 9. 2022 uznesením č. 31/2022/A-5, B-5.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa rozhoduje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Navrhovaný prevod majetku bude prerokovaný na jednom z najbližších zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prílohy:

  1. Grafické vyobrazenie predmetu prevodu – nehnuteľností vo vlastníctve obce.
  2. Grafické vyobrazenie predmetu prevodu – pozemkov, ktoré obec nadobudne.

Ing. Igor Petrik starosta obce

Príloha: 

Zverejnenenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - celé znenie v pdf (192.11 kB)

Prílohy č. 1 a 2 - Mapová príloha (851.95 kB)

Dátum zvesenia: 21. 10. 2022 Zodpovedá: Ing. Jozef Magda

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

1.10.2023 03:20

Aktuálna teplota:

11 °C

Vlhkosť:

85.4 %

Rosný bod:

8.7 °C