Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Popis postupu žiadateľa o obecný nájomný byt v obci Margecany

Žiadateľ o obecný nájomný byt podá ,,Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu,, v ktorej definuje o aký byt má záujem, t. j. 1-izbový, 2-izbový,  3-izbový, prípadne – akýkoľvek .

Žiadosť doručí

  • poštou na adresu Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, 05501 Margecany,
  • alebo osobne do podateľne Obecného úradu Margecany.

Žiadosť je následne zaevidovaná do zoznamu žiadateľov o obecné nájomné byty. Ak sa uvoľní obecný nájomný byt, obec písomne upovedomí žiadateľov podľa zoznamu t.j. ak sa uvoľní napr. 1-izbový byt, tak upozorní tých žiadateľov, ktorý vo svojej žiadosti definovali záujem o 1-izbový byt a tých, ktorí uviedli – akýkoľvek. Ako príloha písomného upovedomenia sa zašle Dotazník žiadateľa o nájomný byt. Tento dotazník je potrebný do určeného termínu aj s prílohami určených v dotazníku, doručiť späť na adresu Obecného úradu v Margecanoch. Následne zasadá osobitná komisia, ktorá v zmysle kritérií zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2013 určí, ktorý žiadateľ bude úspešný a následne predloží návrh úspešného žiadateľa na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Margecanoch.

Spätné upozornenie: Nové nájomné byty / Obec Margecany

Žiadosť o obecný nájomný byt – VZOR

Žiadosť-o-obecný-nájomný-byt.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,94 kB

Dotazník žiadateľa o nájomný byt – VZOR

Dotazník-žiadateľa-o-nájomný-byt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68,5 kB

Zákon 443/2010

Zákon-443_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 759,65 kB

VZN – č. 3/2013 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi

VZN-č.3-o-nakladaní-s-obecnmi-nájomnými-bytmi1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,38 kB