Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecný úrad

Obecný úrad Margecany
 


Adresa

Obecný úrad
Obchodná 7
055 01 Margecany

Tel./fax: 00421(53) 4894 227
E-mail: starosta@margecany.sk


Úradné hodiny

Pondelok: 7.00–12.00 / 13.00–16.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 7.00–12.00 / 13.00–15.30
Štvrtok: 7.00–12.00
Piatok: 7.00–12.00 / 13.00–15.30


Kompetencie

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
  2. pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  4. vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  5. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
  6. organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje “Organizačný poriadok Obce Margecany”, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad MargecanyObecný úrad Margecany