Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie verejnosti o správe o hodnotení navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Číslo registratúrneho záznamu: 545/2022

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 25.08.2022 bola obci doručená správa o hodnotení navrhovanej činností

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do správy o hodnotení navrhovanej činnosti možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní počas úradných hodín na č. dv. 210 do 29.09.2022 vrátane, správa o hodnotení navrhovanej činnosti doručená obci je zverejnené aj na internetovej stránke obce www.margecany.sk.

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je zverejnené aj na stránke MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek-trate-krompachy-mimo-1

 

Písomné stanoviská verejnosti k správe o hodnotení navrhovanej činnosti je možné predkladať najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Ministerstvo životného prostredie SR

Odbor posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1

812 35 Bratislava

 

Celé znenie oznámenia verejnosti:

Oznámenie verejnosti - Modernizácia železničnej trate v úseku Krompachy - Kysak (105.53 kB)

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022 Zodpovedá: Mgr. Pavol Stano