Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+


Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch

Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné  pravidlá do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.

Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov.

Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

a) starostu,

b) zamestnanca obce, v ktorom bol zvolený,

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona (zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov).

Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Poslanci vykonávajú svoje povinnosti v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

Úlohy obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu, ktorý obec užíva, s majetkom iných právnických osôb a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o spolupráci vo veci uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, schvaľovať zmluvu o zriadení združenia obcí, o prevzatí dlhu a prevzatí ručiteľského záväzku,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

e) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,

g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

h) uznášať sa na nariadeniach obce,

i) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,

j) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (napr. rokovacie a organizačné poriadky),

l) schvaľovať odmeny orgánom zriadeným podľa § 10 ods. 2 štatútu obce,

m) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

n) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich(riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v právnickej osobe,

o) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať ich zloženie a náplň ich práce,

p) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny obce,

q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

r) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 50 000 Sk,

s) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 50 000 Sk,

t) schvaľovať aukčný predaj vecí,

u) ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce.

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy upraví “Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Margecanoch”.

Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

Poslanec nadobudne mandát poslanca po zložení poslaneckého sľubu.

Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce Margecany a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Margecanoch,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Mandát poslanca zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za tresný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

g) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,

h) ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

i) Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od riaditeľov a vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradne, iniciatívne a kontrolné orgány.

V obci sú vytvorené a pracujú tieto stále pracovné komisie:

a) komisia finančná, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania

b) komisiasociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu

c) komisia verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Podrobnosti o komisiách obecného zastupiteľstva upraví

“Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Margecanoch”.

Náhrady poslancov

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat) od obce.