OZNÁMENIE o začatí verejného prerokovania ZMIEN A DOPLNKOV č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MARGECANY

Obec Margecany zabezpečuje podľa §30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obstarávanie

Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce (ÚPN-O) Margecany.

Obstaranie Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O je vyvolané potrebou doplniť a zmeniť schválenú  koncepciu územného rozvoja obce.

Spracovaná dokumentácia podlieha podľa  §31 odst. 2 a §22 stavebného zákona verejnému  prerokovaniu.

Obec Margecany  oznamuje verejnosti

začatie verejného prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O obce Margecany.

Prerokovanie dokumentácie, s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční dňa 17. februára 2016 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome obce  Margecany.

Dokumentácia Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O  je vystavená na verejné nahliadnutie počas pracovných dní od  8,00 hod do 15,30 hod  na  Obecnom úrade Margecany. Kompletná dokumentácia je vystavená aj na Internete, na web stránke obce: www.margecany.sk

Písomné stanoviská a pripomienky k riešeniu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O obce Margecany možno uplatniť na Obecnom  úrade Margecany do 30 dní od dňa vyvesenia  oznámenia, t.j. najneskôr do 7. marca 2016, kedy končí lehota verejného prerokovania stanovená v zmysle §22 stavebného zákona. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Margecany dňa  3. 2. 2016

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Vyvesené dňa: 3. 2. 2016

Zvesené dňa: 7. 3. 2016

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja – správa o hodnotení strategického dokumentu

Obec Margecany, v zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 13. 1. 2016 bolo obci doručené oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja 2014 – 2020“ spolu s návrhom strategického dokumentu. Pokračovať na Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja – správa o hodnotení strategického dokumentu

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Ponuka v našom kine

VLK Z WALL STREET

V piatok 15. 1. 2016 o 19.00 h Vás pozývame na vysoko ocenený film s DiCapriom v hlavnej úlohe.

Vlk

– životopisná komédia, USA, 2013, 180 min., od 15 rokov,          vstupné 1,50 €

Život podvodníka, ktorý ľahko prišiel k miliónom dolárov a verí, že môže mať všetko.

TOM A JERRY – STROJ ČASU

Nedeľa 17. 1. 2016 o 16.00 h patrí v našom kine naháňačkam Toma a Jerryho.

tom

-animovaná rozprávka, USA, 2010, 80 min., vstupné deti 1 €

Z Toma a Jerryho sa stanú cestovatelia časom a užijete si s nimi už tradične plno zábavy.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu

OBEC MARGECANY, Obchodná 7, 055 01 Margecany

v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.        

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pokračovať na Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu

Zaujalo vás to? Zdieľajte: