Menu

Obec Margecany
Margecany

Stavebný úrad


Obec Margecany
Stavebný úrad
ul. Obchodná č. 7
055 01 Margecany

Ing. Martin Jakubišin
Tel.: 053/4799 229
E-mail: martin.jakubisin@margecany.sk

Ing. Jozef Magda
Tel: 053/4894 239, 0948 895 767
E-mail: jozef.magda@margecany.sk

 

Čierne stavby

Na žiadosť vlastníka stavby zhotovenej a užívanej bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, ak stavebník preukáže splnenie stanovených podmienok, vydá stavebný úrad rozhodnutie o spôsobilosti stavby na jej užívanie. Takéto rozhodnutie má účinky kolaudačného rozhodnutia.

Novelizovaný Stavebný zákon počíta s režimami dodatočnej kolaudácie čiernych stavieb:

 • stavby postavené pred 1. októbrom 1976 – tie sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade s platnými predpismi, pričom § 46 ods. 7 zákona č. 162/1995 Z. z. je naďalej účinný,
 • stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 – tie sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade so zákonom, ak spĺňajú dve podmienky
  • sa nepretržite využívajú na svoj účel a
  • vlastník stavby je k tomuto dňu vlastníkom pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená, alebo má iné právo k pozemku, alebo má iné právo k pozemku, na ktorom je stavba postavená,
 • stavby, ak ide o stavbu zhotovenú bez stavebného povolenia alebo bez ohlásenia, alebo stavbu užívanú bez kolaudačného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb., postavené od 1. januára 1990 do 31. marca 2024, za zákonom stanovených podmienok.

Prehľad režimov dodatočnej legalizácie stavieb

 

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa §140d - Margecany.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 26.27 kB

 

Čo môžete vybaviť na stavebnom úrade

 • vydanie územného rozhodnutia,
 • vydanie stavebného povolenia,
 • vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby,
 • vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením,
 • povolenie terénnych úprav, reklamných a propagačných zariadení,
 • ohlásenie drobnej stavby,
 • ohlásenie stavebných úprav,
 • vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady,
 • vydanie súpisného čísla.

Stavebný úrad Margecany na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonáva nasledujúcu činnosť

1.1 Základné ustanovenia

V zmysle platnej legislatívy podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy, podľa ktorých

 • s účinnosťou od 1. 1. 2003 je stavebným úradom obec,
 • pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy,
 • obce sa môžu dohodnúť na spolupráci a zriadiť spoločný obecný úrad na základe zmluvy.

1.2 Výkon činností obce ako stavebného úradu

Obec pri výkone činností stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva nasledovné činnosti:

 • rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií,
 • štátny stavebný dohľad,
 • evidenčnú činnosť a poskytovanie informácií do informačného systému.

Ďalšie súvisiace činnosti:

 • prešetrovanie petícií a sťažností,
 • výkon rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní,
 • rozhodovanie o opravných prostriedkoch,
 • spravodajskú činnosť podľa príslušných zákonov a vyhlášok o štátnej štatistike.

1.3 Rozhodovacia činnosť obce ako stavebného úradu vrátane ukladania sankcií

V súlade s platnými právnymi predpismi obec pri rozhodovaní podľa stavebného zákona vykonáva najmä nasledovné činnosti:

 1. vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32 až 42 stavebného zákona:
  a) rozhodnutie o umiestnení stavby,
  b) rozhodnutie o využití územia,
  c) rozhodnutie o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme),
  d) rozhodnutie o stavebnej uzávere,
 2. povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia podľa § 55 ods. 2 a § 57 stavebného zákona,
 3. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny podľa § 54 až 70 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona,
 4. povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,
 5. povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa § 71 až 73 stavebného zákona,
 6. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 76 až 82 stavebného zákona,
 7. vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,
 8. rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona,
 9. rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona,
 10. nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku podľa § 86 a § 87 stavebného zákona,
 11. povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení; rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 až 93 stavebného zákona,
 12. nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 stavebného zákona
 13. rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona,
 14. rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia podľa § 102 ods. 2, 3 a 4 stavebného zákona,
 15. nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie podľa § 104 stavebného zákona,
 16. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie podľa § 105 až 107 stavebného zákona,
 17. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona,
 18. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona ,
 19. rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona ,
 20. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona

1.4 Vykonávanie štátneho stavebného dohľadu

Vykonávanie štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje orgán štátneho stavebného dohľadu, ktorými sú poverení pracovníci stavebného úradu podľa § 99 písm. a) stavebného zákona

 1. orgán štátneho stavebného dohľadu vykonáva ŠSD podľa § 98 až 101 a § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona.
 2. orgán štátneho stavebného dohľadu nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb podľa § 101 stavebného zákona,
 3. orgán štátneho stavebného dohľadu vyzve na urobenie nápravy podľa § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona.

1.5 Evidenčná činnosť obce ako stavebného úradu

Obec ako stavebný úrad je povinná vykonávať evidenčnú činnosť a poskytovať informácie do informačného systému v súlade s § 130, 131 a 132 stavebného zákona. Obec ako stavebný úrad:

 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia, vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu podľa § 131 a 132 stavebného zákona.

1.6 Poskytovanie informácií do informačného systému

Obec ako stavebný úrad je povinná vykonávať evidenčnú činnosť a poskytovať informácie do informačného systému v súlade s § 130, 131 a 132 stavebného zákona. Obec ako stavebný úrad:

 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe podľa 130 ods. 5 stavebného zákona,

1.7  Iné súvisiace činnosti

Činnosti súvisiace s činnosťou obce ako stavebného úradu:

 • prešetrovanie petícií a sťažností,
 • zabezpečenie výkonu rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní,
 • rozhodovanie o opravných prostriedkoch,
 • spravodajská činnosť podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok. – Pri výkone činnosti stavebného úradu obec vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

a) Prešetrovanie petícií a sťažností

 • obec prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • obec vybavuje petície občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti.

b) Výkon rozhodnutí podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov:

 • obec zabezpečuje výkon rozhodnutia, ktoré vydala v prvom stupni ako stavebný úrad, podľa § 71 a nasl. správneho poriadku.

c) Výkon štátnej správy podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov:

 • obec rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala ako stavebný úrad, podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku,
 • povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodla v poslednom stupni ako stavebný úrad, podľa § 63 ods. 1 správneho poriadku,
 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu vyhovie, podľa § 69 ods. 1 správneho poriadku.

d) Výkon spravodajskej činnosti

 • obec ako stavebný úrad plní funkciu spravodajskej jednotky k štvrťročnému štatistickému výkazu Inv 3-04 o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch v zmysle § 18 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. a vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok, ktorá sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR.

Tlačivá pre stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlasenie-drobnej-stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 71,28 kB

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Ohlasenie-stavebnych-uprav-alebo-udrziavacich-prac.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 51,7 kB

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25 kB

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB

Návrh na odstranenie stavby

navrh-na-odstranenie-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,12 kB

Návrh na začatie územného konania

navrh_uzemne_konanie_novostavba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom konaní – jednoduchá stavba

ziadost_o_SP_v_uz_a_st_kon_jednoducha_stavba-1.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 63,71 kB

Návrh na vydanie územneho rozhodnutia pre prístavby, nadstavby, rekonštrukcie

navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_pristavby_nadstavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ziadost_o_vydanie_stavebneho-povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

ziadost_o_predlzenie_lehoty_vystavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Žiadosť o povolenie zmeny účelu využitia stavby

ziadost_o_povolenie_zmeny_ucelu_vyuzitia_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

Žiadoisť o povolenie zvláštneho užívania cesty - rozkopávka

Ziadost o povolenie zvlastneho uzivania cesty (pozdlzna rozkopavka, krizenie cesty).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 46,63 kB

Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia uvedením do prevádzky

Vzor Žiadosť o udelenie súhlasu na užívnie MZZ - ku kolaudačnému konaniu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,04 kB

Žiadosť o udelenie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Vzor Žiadosť o udelenie súhlasu na povolenie MZZ - ku stavebnému povoleniu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,19 kB

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa §140d - Margecany.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,27 kB

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

15.6.2024 09:06

Aktuálna teplota:

19.0 °C

Vlhkosť:

60.1 %

Rosný bod:

11.0 °C