Menu

Obec Margecany
Margecany

Pozemkové úpravy – záverečná fáza

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 Zb. v znení následných predpisov v § 12 odst. 6. hovorí že:

Obvodný pozemkový úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví zápis.

Ak sa vlastník opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní, považuje sa návrh nového usporiadania pozemkov za prerokovaný.

Takto je rečou zákona definovaná jedna z rozhodujúcich a zároveň záverečných fáz konania pozemkových úprav v našom chotári t.j. extraviláne katastrálneho územia obce Margecany.

Ľudovo povedané v dňoch 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 a 22 júla 2010 v zasadačke OcÚ v Margecanoch bude prebiehať jednanie s každým účastníkom pozemkových úprav (ďalej len účastník PÚ) jednotlivo a to následným spôsobom:

Každému účastníkovi PÚ bude zaslaná pozvánka s konkrétnym dňom a hodinou, kedy sa prejednávanie uskutoční. Na prejednávaní budú účastníkovi PÚ predložené formou zápisu z prerokovania návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov s vlastníkom tlačivo v ktorom bude uvedené:

A. Údaje o vlastníkovi

B. Nárok – údaje o vlastníctve v obvode projektu úprav…

C. Návrh – umiestnenie nových pozemkov

D. Uznesenie

E. Prítomní

K uvedenému bude účastník PÚ oboznámený v grafickom znázornení situácie so stavom, ako má svoje vlastníctvo v chotári usporiadané v dnešnej dobe a následne sa mu predloží návrh, ako by mohlo vyzerať jeho vlastníctvo v chotári po scelení.

Veľmi jednoducho to teraz vyzerá, ale aby sa vlastník mohol takto na svoje vlastníctvo pozrieť, predchádzala tomu roky (od roku 2003) intenzívna odborná práca s prípravou podkladov v súlade s platnou legislatívou (Obvodný pozemkový úrad SNV – Ing. Compel) a intenzívna odborná činnosť spracovateľa s prípravou podkladov súlade s platnou legislatívou a prácami priamo v teréne (Geodeting s.r.o. – Ing. Majerčík, p. Banoczi Š.), toto všetko za úzkej súčinnosti s orgánmi štátnej správy ako Lesný úrad GL, Katastrálny úrad v GL, Slovenský pozemkový fond SNV, Lesy SR a v neposlednom rade s Obcou Margecany zastúpenej starostom Ing. Igorom Petrikom. Celý tento rozsiahly projekt je financovaný Európskou úniou.

Takto sme sa dostali do záverečnej fázy, keď účastník PÚ – vlastník, toto všetko dostane predložené doslova na tanieri. Píšem to preto, lebo v tomto momente nastáva situácia, kedy vlastník rozhoduje. Predpokladám, že sa rozhodne na základe reálneho posúdenia stavu veci a to v prospech seba, ale aj spoločnému záujmu ostaných spoluvlastníkov. Či sa účastník PÚ – vlastník rozhodne kladne, alebo záporne, má na to plné právo, isté je, že sa vlastníkovi predkladá z pohľadu či už odborníkov na danú problematiku, alebo laikov – nás členov predstavenstva Združenia PÚ to najlepšie možné riešenie, ktorého výsledkom je hlavne poriadok vo vlastníckych vzťahoch.

Poriadok myslený tak, že budem mať nie desať listov vlastníctva (poniektorí aj viac) so stopäťdesiatimi parcelami a na každej parcele množstvo spoluvlastníkov a neviem v podstate kde čo mám, ale budem mať v lese maximálne tri listy vlastníctva s minimálnym počtom parciel v jednom scelenom podiele.

To isté na poľnohospodárskej pôde naviac s tým, že presne budem vedieť, kde sa v teréne moja sčítaním podielov scelená parcela nachádza. Navyše ak sčítaním podielov vznikne parcela s viac ako 400m2, vytvorí sa mi parcela s 1/1 podielom, ktorá bude presne vytýčená v teréne a ku každej takejto vytvorenej parcele bude v zmysle spoločných zariadení a opatrení vytvorená prístupová cesta.

Napriek skutočnosti, že projekt PÚ sa schvaľuje ako celok, má svoje špecifiká týkajúce sa hlavne bloku 10, t.j. ploche za futbalovým ihriskom na ktorej sa v budúcnosti predpokladá rozsiahla individuálna bytová výstavba, ktorú predpokladá aj schválený územný plán obce. Každému reálne zmýšľajúcemu vlastníkovi na tejto ploche je zrejmé, čo znamená premena pásu pôdy širokého napríklad 8 metrov a dlhého 380 metrov na plochu približne 55m x 55m (program zhotoviteľa to prepočíta s presnosťou na 1 mm).

Každému reálne zmýšľajúcemu vlastníkovi je zrejmé, že z roztriešteného spoluvlastníctva v lese nemá nič. Iné bude ak mu vznikne scelením jeden podiel na jednom lesnom celku, pričom celková výmera v m2 ostane či už v lese, alebo na poľnohospodárskej pôde zachovaná v takej miere v akej ju má vymerané na starých listoch vlastníctva.

Takže vážení spoluvlastníci, verím v zdarný priebeh tejto záverečnej etapy a myslím si, že po Vašom kladnom schválení tejto etapy, konečný výsledok pozemkových úprav v chotári obce Margecany bude stáť za to.

Záverom mi dovoľte vážení účastníci pozemkových úprav, popriať nám hlavne pevné zdravie, aby sme si mohli scelené pozemky ešte dlhé roky v zdraví užívať.

Uličný Vladimír

predseda predstavenstva

Združenia PÚ Margecany

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

18.5.2024 21:05

Aktuálna teplota:

13.8 °C

Vlhkosť:

82.2 %

Rosný bod:

10.8 °C