Menu

Obec Margecany
Margecany

Výrub drevín


Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce)

Ak zákon č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody a krajiny, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti (§ 22 ods. 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov):

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 5. odôvodnenie žiadosti.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane prírody).

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 22 ods. 10 vykonávacej vyhlášky orgán ochrany prírody (obec) prihliada na:

 1. druh a zdravotný stav dreviny,
 2. funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
 3. ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 4. aby sa výrub vykonal najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára. 

Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny nevyžaduje

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

 2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

 3.  na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,

 4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

 5. ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,

 6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody

 7. ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

 8. ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,

 9. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

 10. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)],

 11. ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.

   

Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena ovocných drevín rastúcich v ovocných sadoch alebo záhradách s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na výsadbu nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy alebo eróziu.

Náhradná výsadba (§ 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody)

Orgán ochrany prírody (obec) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.

Správne poplatky

Podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č.. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody nasledovne:

 1. fyzická osoba – 10 €
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 100 €

Príloha č. 1

Žiadosť o povolenie výrubu

ziadost-o-povolenie-vyrubu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

22.7.2024 12:07

Aktuálna teplota:

25.2 °C

Vlhkosť:

54.9 %

Rosný bod:

15.5 °C