Menu

Obec Margecany
Margecany

Matrika


Adresa

Obec Margecany

Matričný úrad

ul. Obchodná č. 7
055 01 Margecany

Iveta Žoldáková – matrikárka
tel: 053/4894227, e-mail: iveta.zoldakova@margecany.sk 

Mgr. Gabriela Staržecová – zastupujúca matrikárka
tel: 053/4799228, e-mail: gabriela.starzecova@margecany.sk

Čo môžete vybaviť na matrike

 • rodný list,
 • sobášny list,
 • úmrtný list,
 • žiadosť o zápis do osobitnej matriky,
 • žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine,
 • oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva,
 • žiadosť o uzavretie manželstva občianskym aj cirkevným obradom,
 • žiadosť o opravu alebo vydanie osvedčenia o rodnom čísle.
Územný obvod matričného úradu
 • obec Margecany
 • obec Kojšov
Pracovný čas Matričného  úradu v Margecanoch

Pondelok: 7.00–12.00 / 13.00 –16.30
Utorok: Nestránkový deň  
Streda: 7.00–12.00 / 13.00–15.30
Štvrtok: 7.00–12.00
Piatok: 7.00–12.00 / 13.00–15.30

Činnosť matričného úradu
 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu na uzavretie manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade,
 • povoľuje žiadosť na uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie od predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • vydáva potvrdenia na uzavretie manželstva v cudzine,
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom rozhodnutie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určenie otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
 • podáva na súd návrh na určenie mena a priezviska, ak sa rodičia nedohodli na mene a priezvisku,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky,
 • vydáva žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa a o príspevok na pohreb,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa právnych predpisov.

Uzavretie manželstva občana SR v cudzine

Od účinnosti zákona č.14/2006 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1. 2. 2006 SR nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Štátny občan SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine,sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska alebo posledného trvalého bydliska SR, ktorý mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva nahradzuje potvrdenie o trvalom pobyte a čestné vyhlásenie o osobnom stave urobené osobne pred notárom. Je potrebné, aby občan zistil, či takéto čestné vyhlásenie v príslušnej krajine budú akceptovať.

 • Uzavreli ste manželstvo v cudzine?
 • Narodilo sa vám dieťa v cudzine?
 • Zomrel váš príbuzný v cudzine?

Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky SR.

Zápis sprostredkuje Zastupiteľský útrad SR v zahraničí alebo Matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného pobytu občana na území SR. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Upozornenie:

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len prostredníctvom uvedených orgánov.

Potrebné doklady:

Originál cudzozemského matričného dokladu /rodný list, sobášny list, úmrtný list/ úradne preložený do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR, takýto preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého. Matričné doklady vydané v štáte, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou tzv. Apostille.

Platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve a ďalšie doklady podľa . charakteru matričnej udalosti. Napr. rodný list, sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode , žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania a pod. – podľa usmernenia matrikárky.

Ak cudzozemský matričný doklad neobsahuje údaje o rodičoch je potrebné tieto údaje zabezpečiť.

Spaťvzatie priezviska

Rozvedený manžel /ka/, ktorý po uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela môže do 3 mesiacov od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva oznámiť príslušnému matričnému úradu, do ktorého matriky je vykonaný zápis o uzavretí manželstva, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. O tom, že oznámenie o opätovnom prijatí priezviska sa vzalo na vedomie a poznamenalo v knihe manželstiev, vydá matričný úrad potvrdenie.

K vybaveniu potrebujete

 • platný občiansky preukaz,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva,
 • rodný list.

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

18.5.2024 20:05

Aktuálna teplota:

14.2 °C

Vlhkosť:

81.6 %

Rosný bod:

11.1 °C