Menu

Obec Margecany
Margecany

Školstvo


Základná škola s materskou školou, Školská 20,ZŠ a MŠ Margecany
Margecany poskytuje stupne vzdelania

 • ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
 • ISCED 1 – primárne vzdelávanie (4 roky)
 • ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie (5 rokov)

Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna

Názov školy: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 20, 055 01 Margecany

IČO: 35546328

Riaditeľ školy: PaedDr. Eva Mrázová
Štatutárny zástupca školy: RNDr. Stanislava Hricková
Zástupca pre MŠ: Dagmar Hricková

Kontakty

Telefón ZŠ / fax: 053/4894208, 0911348128, 0903546914
Telefón zborovňa: 053/4297145
Telefón MŠ: 0911298695
Telefón ŠJ: 053/4894393

E-mail: zssmsmargecany@gmail.com

Webové sídlo: www.zsmargecany.edupage.org

Zriaďovateľ

Názov: Obec Margecany
Adresa: Obchodná 7, 055 01 Margecany
Kontakty: Ing. Igor Petrik – starosta obce
Telefón: 053/4799239, 053/4894239 – sekretariát

Všeobecná charakteristika školy

V duchu motta „Učíme sa pre seba a budúci úspešný život“ a tradícií školy poskytujeme každému jedincovi také vzdelanie, ktoré rozvinie jeho schopnosti, kultivuje jeho charakter a postoje, vybaví ho základnými vedomosťami a schopnosťami tak, aby sa uplatnil v živote, aby dokázal plniť povinnosti slobodného občana v demokratickej spoločnosti. Naším cieľom je utvárať osobnosť spájajúcu v sebe slobodu a zodpovednosť.

Cieľom a poslaním našej školy je postupný prechod od tradičnej školy na školu moderného typu s novými metódami a formami práce, ktorá by bola príťažlivou pre deti aj ich rodičov. Máme ambíciu byť školou, ktorá poskytuje svojim žiakom nielen kvalitné základné vzdelávanie a prípravu na ďalšie štúdium, ale ich motivuje k celoživotnému vzdelávaniu. Chceme byť školou perspektívnou pre svojich zamestnancov, školou, v ktorej budú učitelia motivovaní k svojmu ďalšiemu profesijnému rastu.

Vznik

Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany vznikla spojením Základnej a Materskej školy v Margecanoch dňa 01.03.2008. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou od 01.07.2002 na úseku základného školstva. Vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Financovanie

Financovanie ZŠ (prenesené kompetencie)

 • financované zo štátneho rozpočtu – normatívne financovanie a nenormatívne financovanie (vzdelávacie poukazy, havárie,…),
 • mimorozpočtové financovanie (projekty).

Financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD (originálne kompetencie)

 • financované z podielových daní z rozpočtu obce,
 • vlastné prostriedky (poplatky zákonných zástupcov, réžia v ŠJ).

Organizačné zložky
 • základná škola,
 • materská škola,
 • školský klub detí,
 • školská jedáleň,
 • výdajná školská jedáleň,
 • centrum voľného času.

Pri základnej škole pracuje školské športové stredisko.


Základná škola

Je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi 1.– 9. V súčasnosti má škola 9 tried – 4 na I. stupni, 5 na II. stupni.

ZŠ sa nachádza v centre obce blízko železničnej a autobusovej stanice a obecného úradu v peknom areáli plnom zelene. Pri škole sa nachádza viacúčelové školské ihrisko.

Pozostáva z troch budov

 • učebňový pavilón – učebne, kabinety, sklad učebníc, zborovňa, materská škola,
 • administratívna budova – dielne, kancelárie, školská jedáleň s kuchyňou, archív, pracovisko chránenej dielne,
 • pavilón na vyučovanie telesnej a športovej výchovy – telocvičňa, náraďovňa, sklad, kabinety, šatne.

Materská škola

Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Školská 20.


Školský klub detí (ŠKD)

Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Do ŠKD dochádzajú žiaci po skončení poslednej vyučovacej hodiny a riadia sa režimom ŠKD – spoločný obed, záujmová, športová a výchovná činnosť, písanie domácich úloh. Športová činnosť sa realizuje v telocvični a v priaznivom počasí na školskom ihrisku alebo vychádzkach do prírody.


Školská jedáleň

Zabezpečuje zdravú výživu detí, žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v administratívnej budove, mimo učebňového pavilónu. Kapacita jedálne je 60 miest. Žiaci sa stravujú na etapy, vždy po skončení poslednej vyučovacej hodiny, najdlhšie do 14.00 h. Rozvrh hodín je upravený tak, aby prednostne na obed prišli vždy žiaci I. stupňa a potom starší žiaci z II. stupňa. Školská kuchyňa je aj vývarovňou pre materskú školu.


Výdajná školská jedáleň

Zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov, môže aj dokončovať príslušnú technologickú úpravu dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne.


Centrum voľného času

Zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a žiakov do 15 rokov. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a žiakov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností. Podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl.


Školské športové stredisko

Program činnosti školského športového strediska je zameraný na prácu s mládežou a v rámci jeho činnosti vyhľadávame a pripravujeme talenty pre športovú streľbu so zameraním na vzduchové zbrane SLAVIA. Pokračovaním sú vzduchové puškové disciplíny ISSF a UIT a pištoľové disciplíny pre pokročilých. Strelci sa zúčastňujú súťaží: Krajská strelecká liga mládeže zo vzduchových zbraní, Národná liga mládeže zo vzduchových zbraní, Liga talentovanej mládeže a postupové súťaže na Majstrovstvá Slovenska. Garantom odbornosti je Športovo strelecký klub Margecany a Slovenský strelecký zväz.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

15.6.2024 10:06

Aktuálna teplota:

20.2 °C

Vlhkosť:

56.5 %

Rosný bod:

11.2 °C