Menu

Obec Margecany
Margecany

Sociálne služby

Opatrovateľská služba - terénna

Obec Margecany od januára 2022 spúšťa realizáciu nového projektu Opatrovateľská služba pre obyvateľov obce Margecany, v rámci ktorého obec začína poskytovať novú službu občanomterénnu opatrovateľskú službu.  Opatrovateľka (zamestnankyňa obce) bude pomáhať občanom Margecian odkázaným na pomoc iných osôb s každodennými úkonmi priamo v ich rodinnom prostredí. Medzi takéto úkony patria napr. pomoc so starostlivosťou o domácnosť, úkony osobnej hygieny a sebaobsluhy, sprievod k lekárovi a pod. Jednotlivé úkony opatrovateľky sú spoplatnené miernymi sadzbami v zmysle VZN č. 6/2009.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logá

 

Podmienky poskytnutia opatrovateľskej služby:

 •  vydané rozhodnutie o odkázanosti občana na pomoc inej osoby - minimálne II. stupeň odkázanosti (na základe žiadosti vypracuje rozhodnutie obec - viď sekciu nižšie "Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby),
 • písomné predloženie žiadosti o poskytnutie sociálnej služby - terénnej opatrovateľskej služby na obecný úrad (formulár žiadosti je zverejnený nižšie),
 • uzavretie zmluvy o spokytovaní sociálnej služby medzi obcou a žiadateľom/občanom (vzor zmluvy je zverejnený nižšie).

Opatrovateľskú službu nemožno zo zákona poskytnúť osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento Zákon o sociálnych službách neustanovuje inak,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

V prípade, že máte záujem o zabezpečenie opatrovateľskej služby, alebo máte bližšie otázky môžete kontaktovať koordinátora projektu: Mgr. Pavol Stano (pavol.stano@margecany.sk,
0902 463 335)

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje aj stav, v ktorom sa osoba nachádza z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Kompetencie obce v tejto oblasti sú stanovené v §80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zákon o sociálnych službách v §80, písm.c) ods.1 uvádza, že obec je správnym orgánom v konaniach o posúdení odkázanosti na:

 • opatrovateľskú službu,
 • zariadenie pre seniorov,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • denný stacionár,
 • prepravnú službu.

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Občania s trvalým pobytom v obci Margecany získajú základné informácie a potrebné žiadosti k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu na Obecnom úrade v Margecanoch v pondelok a stredu od 08:00 – 14:30 na I. poschodí, kancelária č.217. 

Predloženie žiadosti

Žiadateľ v žiadosti vyplní osobné údaje a z ponuky sociálnych služieb si vyberie jeden druh sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu a pod.), na ktorú bude posúdený a formu poskytovania tejto sociálnej služby (terénna, celoročná a pod.). Občan k žiadosti o posúdenie odkázanosti priloží lekársky nález, ktorý vypracuje jeho príslušný obvodný lekár. K žiadosti je potrebné priložiť aj odborné lekárske nálezy, prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice a pod.. Všetky tieto doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov od podania žiadosti. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s ostatnými dokladmi doručí žiadateľ buď osobne, poprípade poštou na adresu Obecného úradu Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany.

Sociálna posudková činnosť

V domácnosti žiadateľa bude vykonané sociálne šetrenie sociálnym pracovníkom Obecného úradu Margecany za účelom vydania sociálneho posudku. Sociálny posudok a potrebné doklady, ktoré žiadateľ predloží spolu so žiadosťou, budú podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. Lekársky posudok obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa zákona o sociálnych službách.

Zdravotná posudková činnosť

Je to hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu klienta a zmien zdravotného stavu klienta. Vychádza z lekárskeho nálezu alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Vykonáva ju posudkový lekár.

Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude žiadateľovi vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby. Následne bude žiadateľovi potvrdená právoplatnosť rozhodnutia.

 

Stravovanie dôchodcov

Obec Margecany  poskytuje príspevok na  stravovanie v hodnote 0,50 € na obed pre dôchodcov  za nasledujúcich  podmienok:

 • Príspevok sa poskytuje poberateľom starobného dôchodku, ktorí majú v obci trvalý pobyt.
 • Dôchodca môže stravu odoberať osobne, alebo požiada o dovoz stravy.
 • Dodávateľom stravy je ZŠ s MŠ Margecany – Školská jedáleň.
 • Žiadateľ o stravu vyplní prihlasovací lístok na odber stravy zo školskej jedálne.
 • Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi na každý pracovný deň v mesiaci, neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty, nedele.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

 1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť občanovi a fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci Margecany, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, a ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi na základe „Žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci” a to najmä na:
  - úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie
  - základné vybavenie domácnosti
  - zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nemá nárok na dotáciu na školské potreby
  - mimoriadne liečebné náklady – dlhodobé užívanie liekov, cestovné do zdravotníckeho zariadenia, ktoré je vzdialené nad 30 km.
 2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky 3-násobku životného minima.
 3. Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.

Sociálna pôžička

 1. Občanom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť sociálnu pôžičku na pomoc v náhlej núdzi na základe žiadosti, po preskúmaní komisie pre kultúru, šport, školstvo, prácu s mládežou a sociálne otázky (ďalej len „komisia OZ“) a schválení obecným zastupiteľstvom (OZ).
 2. Fyzickým osobám, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, starobným a invalidným dôchodcom je možné poskytnúť sociálnu pôžičku na nutné opravy svojho bytu alebo domu, ktoré ohrozujú zdravie občana, po preskúmaní žiadosti komisiou a schválení OZ..
 3. Sociálnu pôžičku podľa bodu 1/ je občan povinný vrátiť do 3 mesiacov od poskytnutia, podľa bodu 2/ najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia.
 4. Sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi po splnení všetkých podmienok len raz za 3 roky, nie je na ňu právny nárok.

Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci

 1. Obec je povinná podľa § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc ako jednorazovú dávku v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť aj občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, požiadal podľa § 70 zákona č. 305/2005 Z.z. orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o poskytnutie resocializačného príspevku a nebol mu poskytnutý z dôvodu zmeškania lehoty na podanie žiadosti.
 3. Jednorazová dávka sociálnej pomoci je nenávratná.

 

Tlačivá na účely posúdenia odkázanosti na sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť-o-posúdenie-odkázanosti-na-soc.službu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,73 kB

VZN – Sociálna výpomoc občanom obce Margecany

VZN-Sociálna-výpomoc-občanom-obce-Margecany.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,52 kB

Vyhlasenie o majetku

Vyhlasenie_o_majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,2 kB

Potvrdenie že menovaný vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť

Potvrdenie-že-menovaný-vzhľadom-na-svoj-zdravotný-stav-nemôže-sám-podať-žiadosť.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,27 kB

Lekársky nález – podklad pre lekársky posudok

Lek._nalez_-_podklad_pre_lek._posudok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,58 kB

Žiadosť o posúdenie odkázanosti_komplet

Žiadosť o posúdenie odkázanosti.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 367,84 kB

Komunitný plán sociálnych služieb obce Margecany

Komunitný plán sociálnych služieb obce Margecany na roky 2023-2030 bol schválený uznesením OZ č. 130/2023 zo dňa 25.9.2023 a účinný od 1.10.2023. KPSS 2018-2023 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 25.06.2018 uznesením č. 33/2018/B-1. Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti dokumentu do 30.6.2023 (uznesením č. 11/2022 zo dňa 5.12.2022) a následne až do 31.10.2023 (uznesením č. 79/2023 zo dňa 22.5.2023).

Komunitný plán sociálnych služieb obce Margecany na roky 2023-2030

Komunitný plán sociálnych služieb_Margecany_2023-2030_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 857 kB

Komunitný plán sociálnych služieb obce Margecany 2018–2022

Komunitný-plán-obce-Margecany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB

Uznesenie č. 11/2022 zo dňa 05.12.2022

Uznesenie_predlzenie platnosti KPSS_122022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,89 kB

Uznesenie č. 79/2023 zo dňa 22.05.2023

Uznesenie_predlzenie platnosti KPSS_052023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,5 kB

Tlačivá na účely zabezpečenia Opatrovateľskej služby (terénnej)

Žiadosť o zabezpečenie Opatrovateľskej služby

Žiadosťo zabezpečenie opatrovateľskej služby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,1 kB

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - VZOR

Zmluva-o-poskytovaní-sociálnej-služby_VZOR r. 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,1 kB

VZN č. 6/2009 o opatrovateľskej službe

VZN_6_2009_o_opatrovatelskej_sluzbe.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

22.7.2024 13:07

Aktuálna teplota:

26.5 °C

Vlhkosť:

54.3 %

Rosný bod:

16.5 °C