Menu

Obec Margecany
Margecany

Zmena palivovej základne a zateplenie kultúrneho domu (2011)

Zmena palivovej základne a zateplenie kultúrneho domu (2011)

Názov projektu: Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníženie energetických strát budovy kultúrneho domu v Margecanoch

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR

Operačný program: OP Životné prostredie
Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Východiskový stav

Stavba Kultúrneho domu (KD) v obci Margecany sa nachádza v zastavanom území obce a je napojená z južnej strany kolmo na jestvujúcu stavbu – Obecný úrad Margecany. Stavba bola vybudovaná v 70-tych rokoch a slúži pre kultúrno-spoločenské podujatia v obci aj ako kinosála. V prevádzkovej sociálnej časti predstavuje trojpodlažnú budovu. Časť budovy je štvorpodlažná (1 podz. podlažie). Stavba je zastrešená plochou jednopláštovou strešnou konštrukciou.

V súčasnosti je objekt zásobovaný teplom z centrálnej kotolne a obec odkúpila plynový kotol inštalovaný v tejto kotolni za účelom jeho náhrady kotlom na biomasu a jeho následnej likvidácie. Tepelné kanálové rozvody vykazujú veľké tepelné straty, rozvodné potrubie je skorodované a tepelná izolácia je narušená. Teplo je v súčasnosti vyrábané zo zemného plynu. Podľa komplexného posúdania budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti spracovaného v mesiaci október 2008 je budova hodnotená ako neúsporná – na základe tohto posudku boli navrhnuté opatrenia na zateplenie obvodového plášta, ktoré prinesú ročnú úsporu tepla na ÚVK vo výške 453 GJ. Zmena umiestnenia zdroja tepla do budovy KD je potrebná aj z dôvodu nevyhovujúceho stavu teplovodu.

Očakávaný stav po ukončení projektu

V suteréne Kultúrneho domu v kotolni budú osadené dva kotly na biomasu s výkonom 2×250 KW s účinnosťou 95%, ktoré zabezpečia dostatok energie pre vykurovanie priestorov Kultúrneho domu a po dobudovaní teplovodného rozvodu aj Obecného úradu v Margecanoch. Stavby sú vo vlastníctve obce a slúžia na kultúru, vzdelávanie ako aj výkon originálnych a prenesených kompetencií obce. Odvod spalín bude zabezpečený cez odlučovač tuhých častíc a dymovodmi vyvedené do komína o účinnej výške 12 m. Súčasťou stavby je sklad paliva s dopravníkmi pre automatické dopĺňanie paliva do kotlov. Kotly budú riadené automatickou reguláciou s regulovaným výkonom a kaskádovým radením.

Budova Kultúrneho domu bude zateplená po obvode (fasádny polystyrén hr. 100mm, minerálna vlna v spodnej casti), bude zateplená strecha (polystyrén hr. 2×100 mm chránený geotextíliou a hydroizolačnou fóliou), bude prevedená výmena výplňových konštrukcií (okien a dverí). Výmena a osadenie vykurovacích telies s termostatickou reguláciou vytvorí tepelnú pohodu v jednotlivých miestnostiach Kultúrneho domu.

Implementácia

Žiadosť bola podaná na Ministerstvo životného prostredia dňa 30.8.2009 a následne bola vyhodnocovaná. Žiadosť bola schválená v plnom rozsahu a dňa 31.3.2010 bola po administratívnych prácach uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) medzi obcou Margecany a Ministerstvom životného prostredia SR. v súčasnosti sa pripravujú všetky formality pre začatie stavebných prác.

V mesiaci február 2010 sa uskutočnil prieskum trhu na poskytnutie služieb – výkon stavebného dozora. Výber odborne spôsobilej osoby bol realizovaný tzv. prieskumom trhu v mesiaci 02/2010 a zmluva s úspešným uchádzačom bola uzatvorená 15.3.2010. Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená dňa 31.3.2010.

V mesiacoch apríl a máj 2010 sa pripravovali súťažné podklady pre výber zhotoviteľa diela a záväzné zmluvné podmienky a v mesiaci jún 2010 bolo spustené verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku podľa časového harmonogramu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 18.8.2010. V mesiaci august sa uskutočnil prieskum trhu na zabezpečenie propagácie projektu. K 31.8.2010 sa pripravovala kompletná dokumentácia z verejných obstarávaní na predloženie na administratívnu kontrolu na riadiaci orgán s predpokladaným ukončením kontroly v polovici októbra 2010.

Po kompletnom overení procesu verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva s dodávateľom stavby.

Začiatok prác bol z dôvodu vykurovacej sezóny a charakteru zimného počasia odsunutý na začiatok apríla roku 2011.

Práce boli ukončené do konca septembra 2011. V októbri 2011 bol podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 19. 12. 2011.

Jedna odpoveď na „Zmena palivovej základne a zateplenie kultúrneho domu (2011)“
Spätné upozornenie: Obec Margecany » Blog Archive » Čo priniesol rok 2010

Odhalenie pamätnej tabule

Prílohy

Prezentácia biomasa

Prezentácia-biomasa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Dátum vloženia: 22. 9. 2021 13:17
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2021 13:26

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

31.5.2023 18:04

Aktuálna teplota:

21.2 °C

Vlhkosť:

38.2 %

Rosný bod:

6.4 °C