Menu

Obec Margecany
Margecany

Pozemkové úpravy (2005–2013)

Všeobecne o pozemkových úpravách Margecany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území (k.ú.) Margecany sa vykonáva v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov.

Správnym orgánom v tomto konaní je Obvodný pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi, zhotoviteľom je firma Geodeting s. r.o. Košice.

Harmonogram pozemkových úprav

 • Prípravné konanie o pozemkových úpravách bolo začaté 6.3.2003
 • Nariadenie Začatia konania o pozemkových úpravách 23.5.2005.
 • Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav sa konalo dňa 17.8.2005.
 • Termín ukončenia (predpokladaný): 01/2013

Predstavenstvo Združenia účastníkov pozemkových úprav Margecany

 • Uličný Vladimír – predseda predstavenstva
 • Ing. Kráľ Ján – podpredseda predstavenstva
 • Zvirinská Marta
 • Kandrová Oľga
 • Mgr. Mikolajová Ľudmila
 • Fotta Ambróz
 • Macko Ján
 • Klein Zoltán st.
 • Klein Marián
Základné údaje o území v obvode pozemkových úprav v k. ú. Margecany
 • Výmera katastrálneho územia 1166,8 ha
 • Výmera pozemkov spolu v obvode pozemkových úprav (PÚ) 935,8 ha
 • Výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu v obvode PÚ 107,7 ha
 • Výmera lesného pôdneho fondu (LPF) v obvode PÚ 746,3 ha
 • Počet vlastníkov vstupujúcich do registra pôvodného stavu (RPS) 594
 • Počet vlastníkov vstupujúcich do RPS so známym pobytom 275
 • Počet vlastníkov vstupujúcich do RPS s neznámym pobytom 319
 • Počet vlastníckych listov vstupujúcich do RPS 290
 • Počet zástupcov vlastníkov vstupujúcich do RPS s neznámym pobytom 4
Pozemkové úpravy sú pokračovaním obnovenej evidencie vlastníckych práv k pozemkom – známej ako register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).

Obnova evidencie vlastníckeho práva veľmi zjednodušene povedané, znamenala doplnenie právnych listín (najmä dedičských konaní) k vlastníckym právam zapísaných v pozemkovej knihe. Vlastníctvo k pozemkom sa v minulosti nadobúdalo zápisom v pozemkovej knihe, v päťdesiatych rokoch zápis stratil svoje opodstatnenie a po roku 1964 bol definitívne nahradený novou evidenciou nehnuteľností. Hoci vlastnícke právo nikdy nezaniklo, jeho výkon najmä v extraviláne (mimo zastavaného územia obce) sa postupne utlmoval, poľnohospodárske pozemky boli združované do správy štátnych majetkov poľnohospodárskych družstiev, lesné pozemky do správy lesných podnikov.

Zmenou spoločenských pomerov po roku 1989 sa vytvorili podmienky pre obnovu výkonu vlastníckeho práva, vlastník znovu získal právo rozhodovať o spôsobe nakladania so svojím majetkom. Otvoril sa priestor pre reštitúcie a zmiernenie majetkových krívd. Vznikla naliehavá potreba obnoviť údaje o vlastníctve a vlastníkoch.

Obnova evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP) znamenala nadviazať na platné zápisy pozemkových kníh doplnením o listiny preukazujúce vlastníctvo z archívov katastra, súdov a listín predložených občanmi. Zostavením registra sa v plnej nahote ukázali nedostatky v evidencii, ktoré majú svoje korene v časoch rakúsko-uhorskej monarchie a ktoré sa ešte znásobili prerušením prirodzeného vývoja vlastníckych vzťahov v období rokov 1953-1989. Ako príklad môžu poslúžiť dedičské konania, pri ktorých sa neprededila celá majetková podstata – parcely, alebo spoluvlastnícke podiely v spoločných nehnuteľnostiach a pod.

Problematickým údajom je výmera pôvodných pozemkov, nakoľko sa pri obnove evidencie nevykonávalo nové mapovanie, preberali sa skôr zistené, častokrát málo presné písomné údaje o výmerách.

Pozemkové úpravy sú príležitosťou tieto odchýlky a nezrovnalosti napraviť, sceliť roztrúsené spoluvlastnícke podiely, sceliť aj roztrúsené vlastníctvo, keď výlučným vlastníkom drobných parciel je jeden vlastník. V žiadnom prípade nemôžeme pozemkové úpravy považovať za násilné preusporiadanie vlastníctva. Je to proces dlhodobý, ktorý sme začali v roku 2003 a predpoklad ukončenia pozemkových úprav v k. ú. Margecany je v roku 2013.

Úlohou súčasných pozemkových úprav v katastrálnom území obce Margecany je:
 • prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pôvodnej pozemkovej držby,
 • odstrániť nedostatky v evidencii pozemkov a právnych vzťahov k nim,
 • zredukovať (znížiť) veľký počet existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednej nehnuteľnosti,
 • prostriedkami vlastnými pozemkovým úpravám založiť základ ďalšieho rozvoja vidieka,
 • vytvoriť podmienky pre trh s pôdou,
 • vyriešiť prístup vlastníkov k svojim pozemkom, ktorý bol znemožnený v dôsledku
 • zavedenia kolektivistických foriem hospodárenia na pôde,
 • zastaviť proces drobenia pozemkového vlastníctva,
 • znížiť počet parciel právneho stavu na poľnohospodárskom a lesnom pôdnom fonde

Postup je v súlade s platnou legislatívou následovný:

Vlastníkom sa doručil výpis z registra pôvodného stavu. Výpis obsahuje údaje o vlastníkovi a jeho vlastníctve v obvode pozemkových úprav. Stanovila sa hodnota pozemkov a porastov. Z obvodu pozemkových úprav je vylúčené zastavané územie obce, teda výpis neobsahuje dom, dvor, záhradu, prípadne iné pozemky vylúčené z pozemkových úprav – napríklad poľnohospodársky dvor, priemyselný park, preto výpis registra pôvodného stavu sa líši od výpisu z registra obnovenej evidencie pozemkov počtom parciel.

K samotnému budúcemu sceľovaniu

Jednoduchšia je situácia pri poľnohospodárskych pozemkoch. Poľnohospodársky využívaná pôda je evidovaná v produkčných blokoch. V pozemkových úpravách je možné sceľovať, premiestňovať, alebo obnovovať pôvodné pozemky v týchto produkčných blokoch, zamieňať v rámci blokov, vyslovene podľa pravidiel, ktoré si stanovia a odsúhlasia vlastníci.

Zvláštnym prípadom je situácia, keď existuje zámer premeniť poľnohospodárske pozemky na stavebné na základe územného plánu. Takéto pozemky sa z pozemkových úprav alebo vylúčia, alebo sa riešia osobitným spôsobom. Väčšina vlastníkov by chcela, aby jeho pôvodné pozemky boli presunuté do tejto lokality. To by sa muselo riešiť na úkor iných vlastníkov, čo nie je spravodlivé. Situácia sa rieši tak, že vznikne samostatný projektový blok. Žiadny z vlastníkov nemôže byť z tohto bloku presunutý, nie je možné ani zmeniť výmeru vlastníka v bloku. Teda nik nie je poškodený ani zvýhodnený. V praxi je však obvyklé, že pri realizácii takýchto zámerov vlastník nesúhlasí s výstavbou inžinierskych sietí, zriadením prístupovej komunikácie a pod. Zablokuje tak proces výstavby, s cieľom zvýšiť cenu pozemku, alebo z iného dôvodu. Má na to právo, ale nerešpektuje tak požiadavky iných účastníkov. Preto je možné osobitne pre tento blok prijať a odsúhlasiť také pravidlá, ktoré presadia záujem väčšiny nad záujmom jednotlivca. Tie pravidlá si stanovujú a odsúhlasujú v zásadách pre umiestnenie nových pozemkov vlastníci.

Vykonať sceľovanie značne roztrúsených jednotlivých podielov vlastníctva v lesoch je mimoriadne náročné. Na lesných pozemkoch rastú stromy a zachovať primeranosť pôvodných a nových pozemkov a porastov nie je jednoduché. Nie je to jednoduché, ale možné. Sceľovanie jednotlivých podielov v lesoch je následkom výlučného rozhodnutia vlastníkov podielov v jednotlivých lesných nehnuteľnostiach. Takisto aj tu si pravidlá stanovujú a odsúhlasujú v zásadách pre umiestnenie nových pozemkov vlastníci.

Pozemkové úpravy sú nástrojom odstraňovania prekážok, ktoré vznikli historickým vývojom, sú nástrojom rozvoja vidieka. Sú financované z prostriedkov Slovenskej republiky a Európskej únie. Postupne sa vykonajú na celom území republiky. Ich výnimočné, ale u nás stále nedocenené postavenie spočíva v možnosti reálne zlepšiť stav životného prostredia a odstrániť prekážky súvisiace s výkonom vlastníckych práv.

Pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Margecany boli ukončené zápisom v Katastri nehnuteľnosti dňa 25.02.2013.

Jedna odpoveď na „Pozemkové úpravy (2005–2013)“
Spätné upozornenie: Obec Margecany » Blog Archive » Pozemkové úpravy – záverečná fáza

Prílohy

Všeobecne o PÚ Margecany

Všeobecne-o-PÚ-Margecany.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov Margecany

Zásady-pre-umiestnenie-nových-pozemkov-Margecany.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 91,5 kB

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Margecany

vseobecne-zasady-funkcneho-usporiadania-uzemia-Margecany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,3 MB

Rozhodnutie o zverejnení navrhu rozdeľovacieho plánu

Rozhodnutie-o-zverejneni-navrhu-rozdelovacieho-planu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,58 kB
Dátum vloženia: 31. 12. 2013 14:12
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2021 14:37

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

16.6.2024 04:06

Aktuálna teplota:

13.5 °C

Vlhkosť:

82.5 %

Rosný bod:

10.6 °C