Menu

Obec Margecany
Margecany

Starosta


Starostom obce Margecany je už šieste volebné obdobie (od roku 2002)

Ing. Igor Petrik, nezávislý kandidát.

 

Príhovor starostu obceIng. Igor Petrik

Srdečne Vás vítam na stránkach obce Margecany.

Na tomto mieste Vám predstavujeme obec, ktorá sa neustále rozvíja a popri tom si ctí tradície a žije bohatým kultúrno-spoločenským životom.

Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva vynakladáme nemalé úsilie skvalitňovaniu života v našej obci. Chceme, aby Margecany boli modernou, stále sa rozvíjajúcou obcou, ktorá však nezabúda ani na historické korene, venuje sa kultúre i športu.

Svoju pozornosť venujeme investičnej výstavbe, snažíme sa podporovať podnikateľské subjekty i záujmové združenia.

Našim cieľom je, aby sa v Margecanoch cítili dobre domáci obyvatelia, ale aj návštevníci, ktorí do našej obce prichádzajú za rôznym účelom, no keď ju spoznajú, radi sa sem opäť vracajú.

Verím, že len čo sa zoznámite s touto virtuálnou podobou Margecian na internete, zavítate k nám aj osobne.

Vždy Vás radi privítame.

Ing. Igor Petrik – starosta obce Margecany

 

Činnosť starostu obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívno- právnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Starosta obce

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým aj fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschováva pečať obce vlajku obce a používa obecné insígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa §12 ods.6.

Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu za podmienok uvedených v zákone, ak táto:

  • poruší nariadenie,
  • neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo ak odkladá veci mimo vyhradených miest,
  • nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

 

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch…)

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

15.6.2024 09:06

Aktuálna teplota:

17.6 °C

Vlhkosť:

67.4 %

Rosný bod:

11.5 °C